دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
واحد آموزش >> رشته های دانشگاه
 
کد رشتهنام رشتهشرح
121413حسابداري چند بخشي
151112مهندسي فناوری اطلاعاتچند بخشي
121723روانشناسي گرایش روانشناسی عمومی ما قبل 93 
122113علوم اقتصاديچند بخشي
123411مديريت دولتي ما قبل 94چند بخشي
123811مديريت صنعتي ما قبل 94چند بخشي
123511مديريت بازرگاني ما قبل 94چند بخشي
122061الهيات (علوم و قرآن و حديث)چند بخشي
141125مهندسي كشاورزي ( علوم دامي)چند بخشي
121172علوم تربيتي (مديريت برنامه ريزي آموزشي)چند بخشي
123911مديريت جهانگرديچند بخشي
122230علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ) 
 مهندسی کامپیوتر - نرم افزارچند بخشی
 مهندسی کامپیوتر -سخت افزارچند بخشی
 کتابداری 
 راهنمایی و مشاورهچند بخشی
 مهندسی شیلات 
 مهندسی مدیریت اجراییچند بخشی
 مهندسي كشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات گرايش زراعت 
 الهيات – گرايش فقه و مباني حقوق 
 زبان ادبيات فارسي 
 علوم ا رتباطات اجتماعي – گرايش روابط عمومي 
 جغرافيا و برنامه ريزي شهري 
 علوم اجتماعي(مددکاری اجتماعی) 
 علوم اجتماعي(برنامه ریزی و تعاون رفاه اجتماعی) 
121839مدیریت بازرگانی(بازاریابی)ارشد 
 روانشناسی ورودیهای 93 و بعد 
121810مدیریت دولتی ( ورودیهای 94 و بعد) 
121820مدیریت بازرگانی( ورودیهای 94 و بعد) 
121130علوم تربیتی ( ورودیهای 95 و بعد) 
 علوم اقتصادی (ارشد)ارشد
 مدیریت اجرایی (ارشد)ارشد
121845مدیریت صنعتی( ورودیهای 94 و بعد)