دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
ارزشیابی اساتید
08:57     1396/02/14
 کليه دانشجويان محترم مي توانند از تاريخ 96/2/4 لغايت 96/3/2 در سامانه گلستان جهت ارزشيابي اساتيد مراجعه نمايند.