دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
بازدید مدیر فرهنگی و مدیر دانشجویی پیام نور استان مازندران از واحد قائم شهر
11:58     1396/02/04
 اين بازديد در تاريخ 03/02/1396 با حضور مديران فرهنگي و دانشجويي پيام نور استان مازندران ورئيس واحد قائم شهر و مسئول فرهنگي ومسئول روابط عمومي واحد برگزارگرديد.
جهت مشاهده عکس کلیک نماید.