دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
بازرسی هیات نظارت ارزیابی دانشگاه مازندران (دانشگاه منتخب استان) از واحد قائم شهر
11:30     1396/02/04
 اين بازيد با حضور اعضاي هيات نظارت دانشگاه مازندران به همراه هيات نظارت پيام نور استان مازندران در تاريخ 03/02/1396 برگزارگرديد.
جهت مشاهده عکس کلیک نماید.