دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
گزارش همایش با موضوع ازدواج مناسب ، شاد وپایدار در دانشگاه پیام نور قائم شهر
13:13     1396/01/21
 اين جلسه درتاريخ 19/1/96 راس ساعت 10 صبح همايشي تحت عنوان ازدواح مناسب شاد ،پايدار در دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر باهمکاري شبکه بهداشت در مان قائم شهر برگزار گرديد. که سخنران هايش دکتر محمد رضا سليماني دکتري جامعه شناسي و گرايش آسيب شناسي مدرس اين کارگاه بودند.
جهت مشاهده عکس کلیک نماید.