دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
بازدید ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان مازندران وهیات همراه برای ساختمان استیجاری واحد قائم شهر
12:40     1396/01/21
 دراين جلسه که با حضور دکتر ديوسلار رياست محترم دانشگاه پيام نور استان مازندران و دکتر رحماني معاون محترم آموزشي پيام نور استان و دکتر زمانيان رياست محترم پيام نور واحد قائم شهر و جناب آقاي طيبي عضو شوراي شهر قائم شهر از فضاي مجتمع بزرگ تربيت بدني آقاي طيبي جهت اجاره ساختمان استيجاري بازديد کرده اند.
جهت مشاهده عکس کلیک نماید.