دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
اولین جلسه شورای فرهنگی سال 96 دانشگاه پیام نور قائم شهر
12:11     1396/01/21
 دراين جلسه با حضور دکتر زمانيان رياست محترم دانشگاه ، وحجت السلام والمسلمين اسلامي مسئول محترم نهاد رهبري در دانشگاه پيام نور استان مازندران، حجت السلام دماوندي، وحجت السلام کاظمي امام جماعت واحد قائم شهر وجانشين بسيج دانشجوي اين واحدوکارکنان اين واحد دانشگاهي برگزار گرديد.
جهت مشاهده عکس کلیک نماید.