دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
جلسه نشست با اعضای شورای شهرستان قائم شهر در خصوص اجاره ساختمان جدید فضای آموزشی برای واحد قائم شهر
11:56     1395/12/23
 در اين جلسه آقاي دکتر زمانيان رياست محترم اين واحد ضمن عرض خير مقدم خدمت اعضاي شوراي شهر در خصوص اجاره فضاي آموزشي و احداث پل هوايي در روبروي ساختمان فعلي اين واحد دانشگاهي تقاضاي همکاري و کمک داشته اند. سپس آقاي بهنام طيبي (قهرمان جهان )و عضو شوراي شهرقائم شهر ضمن سپاس از دعوت آقاي دکتر زمانيان اعلامي آمادگي در همه ي زمينه هارا داشته اند وقول مساعدبراي احداث پل هوايي را دادند و درپايان جلسه به اتفاق مسئولين دانشگاه براي بازديد فضاي آموزشي و اداري ساختمان جديد اعزام شده اند.
جهت مشاهده عکس کلیک کنید