دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
جلسه گروه کشاورزی اعضای علمی مراکز و واحد ها در دانشگاه پیام نور واحد قائم شهر
11:38     1395/12/23
 در اين جلسه اعضاي علمي گروه کشاورزي واحد ها ومراکز پيام نور استان مازندران حضور داشتند اين جلسه که با حضور دکتر زمانيان رئيس واحد قائم شهر برگزار گرديد ضمن خرمقدم به اعضاي گروه کشاورزي و مباحثي که درخصوص گروه کشاورزي داشته اند پيشنهاددادندکه زمين رکابدار کلاي اين واحد که قطب کشاورزي پيام نور استان مازندران منصوب شود و درپايان جلسه با اعضاي هيات علمي گروه کشاورزي براي بازديدو بررسي زمين اعزام شدند.
جهت مشاهده عکس کلیک کنید